กระบวนงาน ฝ่ายปกครอง
 
1. การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
2. การจดทะเบียนนิติกรรม
3. ทะเบียนศาลเจ้า
4. การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
5. การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
6. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
7. การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
8. การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
9. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
10. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
11. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
12. การเลิกมูลนิธิ
13. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
14. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
15. การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
16. การเลิกสมาคม
17. การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
18. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
19. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
20. การสละมรดก
21. การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
22. การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
23. การทำพินัยกรรมด้วยวาจา
24. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
25. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
26. การสอบสวนรับรอง