การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อข้อมูลLink
ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร   
 ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา
 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
 แผนพัมนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
 จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่
5ข้อมูลการติดต่อ
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8Q&A 
 FAQ 
 ฝ่ายปกครอง
 ฝ่ายทะเบียน
 ฝ่ายเทศกิจ
 ฝ่ายการคลัง
 ฝ่ายการศึกษา
 ฝ่ายโยธา
 ฝ่ายรายได้
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
9SocialNetwork 
 Facebook


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

ข้อข้อมูลLink
แผนดำเนินงาน
10แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รายไตรมาส
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อข้อมูลLink
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  

19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  

 

20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อข้อมูลLink
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อข้อมูลLink
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    

                      

31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  (10 ข้อมูล) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อข้อมูลLink
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2565  ►  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดสื่อองค์ความรู้ ITA (การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน)  ►    คลิกที่นี่