สรุปองค์ความรู้ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
ครั้งที่ 1 ด้านสวัสดิการสังคม หัวข้อ "การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน"
คลิกดูที่นี่  
powerpoint งานคนพิการ (ประชุมKM)
คลิกดูที่นี่
powerpoint งานผู้สูงอายุ (ประชุมKM)
คลิกดูที่นี่   
คลิปแรก แนวคิดนโยบายการจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ โดย นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมภาพบรรยากาศ KM ครั้งแรก

คลิกดูที่นี่
คลิปที่สอง หัวข้อสวัสดิการผู้สูงอายุ วิทยากร โดย นางสาวภาสุรี เอี่ยมทิม หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม            
คลิกดูที่นี่   
ครั้งที่ 2 ด้านการเงินการคลัง หัวข้อ "เงินยืมใช้ประเภทต่างๆและการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) "
คลิกดูที่นี่
เอกสารเงินยืมใช้ประเภทต่างๆ
คลิกดูที่นี่
สรุปการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

คลิกดูที่นี่
คลิปหัวข้อเงินยืมใช้ประเภทต่างๆ วิทยากร โดย นางสาวพรทิพย์ เชื้อสุข หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ 
คลิกดูที่นี่    

ครั้งที่ 3 ด้านการพัฒนาชุมชน หัวข้อ "การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ"    
คลิกดูที่นี่
powerpoint (ประชุมKM)
คลิกดูที่นี่  

คลิปหัวข้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิทยากร โดย นายสมภพ สังขจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานการพัฒนาชุมชน
คลิกดูที่นี่ 

คลิปหัวข้อศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร วิทยากร โดย นายรัฐภักต์ คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานการพัฒนาชุมชน
คลิกดูที่นี่

ครั้งที่ 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ "โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โอกาสทางอาชีพให้กับประชาชน"  
คลิกดูที่นี่

คลิปหัวข้อรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โอกาสทางอาชีพให้กับประชาชน วิทยากร โดย นายภูชกร ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) และ นางดุจชญา มนเพ่งพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 
คลิกดูที่นี่

ครั้งที่ 5 ด้านสารสนเทศ หัวข้อ "การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย"  
คลิกดูที่นี่
คลิปหัวข้อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้ดิจิทัลอย่างปลอดภัย วิทยากร โดย นายจิติวัฒน์ จึงประสงค์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ นายภาสกร เตชะอนันตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายยศไกร จันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน  
คลิกดูที่นี่

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
คลิปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
คลิกดูที่นี่
คลิปสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
คลิกดูที่นี่
คลิปสวัสดิการสำหรับคนพิการ
คลิกดูที่นี่
คลิปโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
คลิกดูที่นี่
คลิปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คลิกดูที่นี่
คลิปศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร
คลิกดูที่นี่

รายงานสรุปผลโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ

คลิกดูที่นี่