(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด 4 มกราคม 2565

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด  7 เมษายน 2565

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด 28 มกราคม 2564


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565