คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนฯ สภา กทม. เยี่ยมชมโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
image

          นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ ดินแดง 2 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนฝึกอาชีพว่า เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพของตนเองได้อย่างดี ส่งผลถึงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและประเทศได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และสวีเดนเดินทางกลับมาเรียนฝึกอาชีพ เพื่อนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพในประเทศที่คนเหล่านั้นพักอาศัยด้วย  

         อย่างไรก็ดี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ควรมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยสภากรุงเทพมหานครยินดีสนับสนุน ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยจะจัดหางบประมาณมาดำเนินงานตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อไป

          โอกาสนี้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนฯ ได้เยี่ยมชมร้าน DD ONE Cafe ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ดินแดง 1 จากนั้นได้เยี่ยมชมร้านนครภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ดินแดง 2 รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ว่า ควรเพิ่มเติมข้อความ “Made in Bangkok Thailand” ในสินค้า เพื่อเป็นการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าอันเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและประเทศไทยอีกทางด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนฯ ได้ชื่นชมและร่วมสนับสนุนซื้อสินค้า Bangkok Brand 

         สำหรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 1 และผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 ได้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน และนำคณะเยี่ยมชมการเรียนการสอนฝึกอาชีพของโรงเรียนทั้งสองแห่ง

-----------------------