สพส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมประชาสัมพันธ์แผนเฝ้าระวังความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
image

          นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน การดูแลสวัสดิการอาหาร อาหารเสริม (นม) นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้อาสาสมัครฯ เข้มงวดมาตรการและการดูแลความปลอดภัยของเด็กด้วย

          โอกาสเดียวกัน ได้ให้กำลังใจอาสาสมัครฯ และแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์เสริมทักษะ  ค่าอาหารแก่เด็ก ส่วนประเด็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จะเร่งดำเนินการต่อเนื่องจากค่าอาหารและค่าอุปกรณ์ต่อไป

---------------------