การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้อำนาจ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในทุกจังหวัดเมื่อได้รับแจ้งหรือพบเห็นจะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามอำนาจหน้าที่

                       สำนักพัฒนาสังคม ได้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี) หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือสำรวจให้คำปรึกษาและประสานการช่วยเหลือ ส่งต่อตามสภาพปัญหาให้แก่คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักการแพทย์ ได้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และสำนักงานเขต ได้แก่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายเทศกิจ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง บ้านมิตรไมตรีสายไหม บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช และบ้านมิตรไมตรีธนบุรี กรมสุขภาพจิต ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลศรีธัญญา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยดำเนินการ ดังนี้

                       1) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบมีบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดไว้รองรับสำหรับคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่สมัครใจเข้ารับบริการ

                       2) กรณีผู้ที่สมัครใจเข้ารับบริการแนะนำให้ไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจ   คัดกรองโรค การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้กับผู้เข้าพักอาศัยหรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

                       3) แจกเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565