ความเป็นมา

                       สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา มาดำเนินการก่อตั้งสถานสงเคราะห์ การดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามลำดับ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างของระบบราชการ โดยย้ายมาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                       ภายหลังได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 สถานสงเคราะห์ฯ ได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในส่วนของสำนักสวัสดิการสังคม เป็นผลให้สถานสงเคราะห์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 สำนักงานการสงเคราะห์สวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในสำนักพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่ง ทำให้บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ย้ายมาสังกัดส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ตั้งเลขที่

                       1245 ซอยกาญจนาภิเษก 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

                       ดูแผนที่ 

วิสัยทัศน์

                       “บ้านน่าอยู่ทันสมัย ผู้สูงวัยมีความสุข ด้วยความรักและเอื้ออาทร”

พันธกิจ

                       1. การจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุไปสู่มาตรฐานสากล

                       2. ปรับปรุงศักยภาพในการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์

                       3. สร้างเครือข่ายการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

                       1. เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

                       2. เป็นศูนย์ที่ให้บริการฟื้นฟูและพัฒนาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

                       3. เป็นศูนย์ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการซึ่งยังอาศัยอยู่กับครอบครัว

                       4. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน บำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

                       1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

                       2. มีความสมัครใจ

                       3. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                       4. ไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญา หรืออยู่ในระหว่างสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดำเนินคดีอาญาอยู่

                       5. ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตราย

                       6. เป็นผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ได้แก่ มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการสงเคราะห์

                       สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ สำนักงานเขต ตามพื้นที่ที่บุคคลพักอาศัยอยู่ โดยสำนักงานเขตจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องในเบื้องต้น และลงเยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาสภาพปัญหา

ต่อติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

                       โทร. 0 2455 6318 โทรสาร 02 2455 6294


ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565