กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                       จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้

                       สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สืทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการสังคมต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

ผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุนองค์การสวัสดิการสังคม

                       1. องค์กรสาธารณประโยชน์  มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์  ในการจัดสวัสดิการสังคม มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                       2. องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                       3. หน่วยงานของรัฐ  กระทรวง ทบวง  กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                       1. ระบบปกติ เป็นระบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอรับการสนับสนุน โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าวในชั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม     

                       2. ระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นระบบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนดขึ้นเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

                      1. กระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยในการจัดทำโครงการต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าควรทำโครงการใดถึงตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และให้องค์การสวัสดิการสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีส่วนสมทบด้วย

                      2. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร จากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวพิจารณาอนุมัติโครงการในกรุงเทพมหานครตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จัดสรรให้ในแต่ละปี

โครงสร้างคณะกรรมการและกลไกการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                      คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                      คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นรองประธาน มีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และรายงานสถานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

                      คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

                      เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสม คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่างคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนด

ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

                      โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ได้ต้องมีลักษณะตามข้อ 9 และข้อ 10ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                      1. โครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยและต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ส่งผลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากหรือที่จำต้องได้รับการช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข 

และการบำบัดฟื้นฟู ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ประกอบด้วย การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม

                      2. โครงการสนับสนุนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้

                                                - การจัดทำแผน ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

                                                - การดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

                                                - การจัดทำระเบียบกลางเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม

                                                - การกำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

                                                - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม

                                                - การประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม

                                                - การใช้จ่ายในงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ

การเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

                      องค์การสวัสดิการสังคม สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

                      ช่องทางที่ 1 ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

                      กรณีที่ตั้งสำนักงานขององค์การสวัสดิการสังคมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

                      ช่องทางที่ 2 ยื่นต่อสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

                      กรณีที่ตั้งสำนักงานขององค์การสวัสดิการสังคมและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

                      1. วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

                      2. โครงการที่เสนอขอต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย นโยบายของรัฐ นโยบายของกรุงเทพมหานคร นโยบายของกระทรวง หรือนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                      3. หลักการโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

                      4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการ เช่น การร่วมคิดร่วมทำ การวางแผนงาน การสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ หรือสถานที่จัดประชุมเป็นต้น

                      5. ความสัมพันธ์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนกับโครงการอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันเพื่อประกอบการพิจารณา และป้องกันความซ้ำซ้อนของการขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำโครงการ

                      6. การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ควรจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นเครือข่าย

                      7. วิธีการประเมินผลสำเร็จ ต้องเป็นรูปธรรมและชัดเจน เช่น วัดระดับความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ เป็นต้น

                                              - ผลผลิต Output

                                              - ผลลัพธ์ Outcome

                                              - ผลกระทบ Impact (ถ้ามี)

                      8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ควรมีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่รับเงินกองทุน 

การดำเนินกิจกรรม และการติดตามผลสำเร็จของโครงการ

                      9. ความยั่งยืนของโครงการ

                      10. เป็นโครงการนวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี)


ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565