โครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

ดูเอกกสารที่นี่


โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร  

ดูเอกสารที่นี่

คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร

ดูเอกสารที่นี่

รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ดูเอกสารที่นี่