ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และเรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต และข้อความประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาดสำนักพัฒนาสังคม

รายละเอียด
คลิกดูที่นี่