รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน


รายชื่อมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
รายชื่อองค์กรภาคประชาชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 84 องค์กร
คลิกดูที่นี่

รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และกำหนดการยื่นคำขอรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 304 องค์กร
คลิกดูที่นี่
 


ปรับปรุงล่าสุด 10 ตุลาคม 2565