วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

                       เพื่อให้การสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยจากความรุนแรง

                       เพื่อให้การสงเคราะห์ ป้องกัน ส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี รวมทั้งครอบครัวที่มีผลกระทบมาจากความรุนแรง

                       เพื่อให้ผู้ประสบปัญหามีทางเลือกในการป้องกันปัญหาความรุนแรงและการช่วยเหลือที่หลากหลายขึ้น

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

                       ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องเป็นองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุน หรือศึกษารวบรวมและจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานของกองทุน

ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

                       เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                       เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว

                       กรณีเป็นบุคคล ครอบครัว ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ทำรายการขอรับการสนับสนุนผ่านองค์กรตาม ข้อ 1

                       โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๒ ปี

กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน

                       โครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท

                       โครงการขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท ถึง 500,000.-บาท

                       โครงการขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ถึง 1,000,000.-บาท

                       โครงการหรือรายการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 1,000,000.-บาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 

ระยะเวลาการเปิดรับโครงการ
                       สำนักพัฒนาสังคมจะเปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ปีละ 3 ครั้ง ดังนี้

                                              - ครั้งที่ 1 เปิดรับโครงการ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม

                                              - ครั้งที่ 2 เปิดรับโครงการ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์

                                              - ครั้งที่ 3 เปิดรับโครงการ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน

วิธีการยื่นโครงการขอรับการสนับสนุน 

                       สามารถยื่นแบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรง (แบบกองทุนฯ 01) พร้อมแนบเอกสารการจดทะเบียนองค์กร และข้อบังคับองค์กร เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 4095/25-26 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

                       สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 5169 

                       สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ได้ที่ >> เอกสาร <<


ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565