เกณฑ์การคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

สรุปประเภทภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

  

สาขาเอกสาร
สาขาเกษตรกรรมDownload
สาขาคหกรรมDownload
สาขาศิลปกรรมDownload
สาขาสาธารณสุขDownload
สาขาภาษาและวรรณกรรมDownload
สาขาอื่นๆDownload


ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563