ประวัติความเป็นมา
                       ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2528 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีการถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจ 

วัตถุประสงค์
                       เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี

คุณสมบัติและการสมัครสมาชิก

                       1. ชาย – หญิง อายุ 55 – 59 ปี เป็นสมาชิกสมทบ 

                       2. ชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกสามัญ

                       3. มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพและต่างจังหวัด (พักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล)

                       4. สมัครได้ที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยใช้บัตรประชาชนในการสมัครเท่านั้น

การให้บริการ 

                       ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                       1. จัดบริการในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุ (Day Center) ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมพัฒนาร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์/ฝึกอาชีพ กิจกรรมเปตอง กิจกรรม รำไทเก๊ก กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมดนตรีสากล (ร้องเพลง) เป็นต้น

                       2. จัดบริการด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ได้รับการพัฒนาทักษะดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน 

                       3. จัดบริการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Service) ประกอบด้วย การจัดบริการกิจกรรมประจำวัน ได้แก่  การกระตุ้นกล้ามเนื้อ เช่น ฝึกการลุก เดิน นั่ง นอน ฯลฯ การพัฒนาความจำ เช่น เกม วาดภาพ งานศิลปะ ฯลฯ และกิจกรรมทางสังคม เช่น การออกกำลังกาย นันทนาการ เป็นต้น 

                       4. จัดบริการในรูปแบบบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า ระยะเวลา 15 วัน และส่งต่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                       5. เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ และกระตุ้นภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

                       อยู่ที่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

                       หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8662 

                       จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : dsc.elderly@gmail.com

                       Facebook - ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 


ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565