คู่มือการปฏิบัติงานหอพักกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
คลิกอ่านเอกสาร


ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลประกอบการบรรยายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

โดยมีเนื้อหาสาระประกอบการบรรยาย ดังนี้
1. ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
2. (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก
3. การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
4. ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่