ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ) (19 ก.ค. 2565)

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565