ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (กองนโยบายและแผนงาน) (26 ส.ค. 2563)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563