ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ) (25 ส.ค. 2563)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563