ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2 (สำนักงานเลขานุการ) (10 ส.ค. 2563)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563