29
พ.ย. 2565

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30-16.30 น.