25
พ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30-16.30 น.