24
พ.ย. 2565

จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 - 16.30 น.