ร้องเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

  

   ทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ/ลูกจ้าง                        

  การดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้างโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

  

  


ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากร สยป.
 


1. ทางไปรษณีย์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 
    สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
    173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2. โทรศัพท์/โทรสาร
     โทรศัพท์  0 2224 2988
     โทรสาร  0 2224 2988

3. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     E-mail : saraban.sed@bangkok.go.th