ติดต่อเรา

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2221-2141-69
   

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้อำนวยการสำนัก (นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์)0-2224-3007
รองผู้อำนวยการสำนัก (นายประสพสุข พิมพโกวิท)0-2225-7948
รองผู้อำนวยการสำนัก (นายสุพรพล หนูครองสิน)0-2224-9896
รองผู้อำนวยการสำนัก (นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล)0-2224-3069
สำนักงานเลขานุการ 
เลขานุการสำนัก (นายชลวิทย์ เชื้อหอม) 0-2224-3021
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/sdppd/
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
ผู้อำนวยการกอง (นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด)  0-2621-0891
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/pipd/
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
ผู้อำนวยการกอง (นางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์)0-2223-1698
Web Link : https://webportal.bangkok.go.th/efsd
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกอง (นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์)0-2225-4559
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/hesd/
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ผู้อำนวยการกอง (นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์)0-2621-1463
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/iepdd/
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ผู้อำนวยการกอง (นางสาวนุชรี รุ่งวิทยาธร)0-2224-2999
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/srpd
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกอง (นายนิจกาล งามวงศ์)0-2222-5847
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/gid
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้อำนวยการกอง (นางนภาวรรณ  ลิ่วกีรติยุตกุล)0-2203-2780-82
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/csdd/
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกอง (นายมนตรี ส่งวุฒิวงศากร)08-1619-9206
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/cscd
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์          
ผู้อำนวยการกอง (นายอวยไชย พันละม้าย)0-2203-2770
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/cssd