นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    

__________________​______________________________________________

 


นายประสพสุข  พิมพโกวิท
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

 

 

 

- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 


นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 

__________________​______________________________________________
 

 


นายชลวิทย์  เชื้อหอม
เลขานุการสำนัก
 

สำนักงานเลขานุการ :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ  การพัสดุ  งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


นายบุญเยี่ยม  เหลาสะอาด
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

 

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  รวบรวม วิเคราะห์   และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


 


นางขวัญชนก  ธัญญศรีสังข์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
 

กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ   การเงิน และการคลัง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต การดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการในการประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


นางนทีทิพย์  จึงสมประสงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


นางสาวสุภาภรณ์  ธีระจันทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
 

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการโยธา การระบายน้ำ การผังเมือง  การจราจรและขนส่ง  ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


นางสาวนุชรี  รุ่งวิทยาธร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของ สำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                           
                                    
 


นางนภาวรรณ  ลิ่วกีรติยุตกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห และออกแบบระบบงาน พิจารณากำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การกำหนดมาตรฐานข้อมูล รหัสมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล การพัฒนาระบบโปรแกรม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์  การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


นายมนตรี  ส่งวุฒิวงศากร
ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
 

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ :  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในด้านการนำระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายมาใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร  ควบคุมดูแล กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานกับระบบงาน การวางแผนและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบ  การบริหารงานบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

 


นายอวยไชย  พันละม้าย
ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์
 

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหาร์และทุกหน่วยงานของ กทม. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

 


นายนิจกาล  งามวงศ์
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
 

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา เพื่อการบริหารและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง