ศึกษาดูงานกระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผาที่ทันสมัยแห่งแรกของ กทม.

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ศึกษาดูงานกระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผาที่ทันสมัยแห่งแรกของ กทม. หรือ WTE : Waste to Energy ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

ที่มา : Facebook มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช