ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 โดยมี นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (ปี 2562 - 2564) และนายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 เพื่อหารือร่วมกันในที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้มี แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากสำนักการศึกษา ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม และผู้แทนประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)