วิสัยทัศน์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการแผน
ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร
3. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร