ค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายใต้คำว่า SMART มี 5 ประการ ดังนี้

 • S - Strategy : มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
 • M - Modern : ทันสมัย รับฟังความคิดเห็น และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • A - Adaptability : ปรับตัวไปพร้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง
 • R - Responsibility : รู้รับผิดชอบในงาน หน่วยงานและส่วนรวม
 • T - Teamwork : เป้าหมายร่วม รวมความต่าง สร้างความเข้าใจ

 

พฤติกรรมย่อยของค่านิยมร่วมขององค์กร ภายใต้คำว่า SMART

S - Strategy : มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

 • Strategy : กำหนดเป้าหมายร่วม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
 • Standard : สร้างและรักษามาตรฐานในการทำงานอย่างเคร่งครัด
 • System : ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนทำงานที่ชัดเจน
 • Sustain : คำนึงถึงผลกระทบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

M - Modern : ทันสมัย รับฟังความคิดเห็น และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 • Modern : เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • Mix & Match : เปิดกว้างทางความคิดที่แตกต่างและนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Make a different : สร้างคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนความคิดที่แตกต่าง
 • Motivation : ทำงานด้วยพลังขับเคลื่อนที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงาน

A - Adaptability : ปรับตัวไปพร้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Active Learning : มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด
 • Agility : ตอบสนองเชิงรุก เปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็ว
 • Alert : ตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
 • Attitude : คิดบวกต่ออุปสรรค มองหาโอกาสและความท้าทายในการทำงาน

R - Responsibility : รู้รับผิดชอบในงาน หน่วยงานและส่วนรวม

 • Responsibility : รับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานในส่วนของตนเองที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
 • Respect : กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและเคารพความคิดเห็นผู้อื่นที่แตกต่าง
 • Reliability : คิดค้นอย่างสร้างสรรค์และนำเสนองานที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ

T - Teamwork : เป้าหมายร่วม รวมความต่าง สร้างความเข้าใจ

 • Target : กำหนดเป้าหมายในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • Together : สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อมุ่งผลสำเร็จในการทำงาน
 • Trust : สร้างความไว้ใจต่อผู้รวมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน