รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย ผลงาน "โครงการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (บางพลัดโมเดล)" โดย กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
  • ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย ผลงาน "BMA Q บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" โดย กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

 

กทม. ร่วมนำเสนอผลงานการใช้ Innovation เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นายนิจกาล งามวงศ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการนำเสนอผลงาน การใช้ Innovation เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ในงาน Thailand Local Government Summit 2020 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

สำนักยุทธศาตร์และประเมินผลได้รับเกียรติบัตร "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" จากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ชุมชนระดับต้นแบบ 7 ชุมชน ระดับคุณธรรม 6 ชุมชน ระดับส่งเสริมคุณธรรม 9 ชุมชน รวม 22 ชุมชน และองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ 28 หน่วยงาน ระดับคุณธรรม 18 หน่วยงาน และระดับส่งเสริมคุณธรรม 12 หน่วยงาน รวม 58 หน่วยงาน

 

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ในผลงานระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร (BKK COVID-19) ซึ่งพัฒนาระบบโดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote ของกิจกรรมการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย “คลองผดุงกรุงเกษม” ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย “เมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม” ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล