สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานการต่างประเทศ / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กทม. / ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กทม. (ศตส.กทม.)

ก่อนจะโอนภารกิจไปให้กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัย ซึ่งปัจจุบันยกระดับเป็นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ภารกิจในการผลักดันการพัฒนากกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ “HEALTHY CITY” / วรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

พัฒนาบุคคลากรร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งทุนการศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศในสาขาที่จำเป็น

ช่วงเวลา 4 ปี ที่ผมได้รับราชการที่สำนักนี้ ผมมีความประทับใจต่อการที่ผู้บริหารระดับสูงได้อนุมัติให้สำนักมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพัฒนาบุคคลากรร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งทุนการศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศในสาขาที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้พัฒนากรุงทพมหานคร / ถวิล ไพรสนฑ์

 

ผู้อำนวยการสำนักจะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารทุกครั้งเพื่อแสดงความเห็นในกรณีที่คณะผู้บริหารต้องการ

พัฒนาบุคคลากรร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งทุนการศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศในสาขาที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้พัฒนากรุงทพมหานคร ในบางกรณีก็หาทุนจากต่างประเทศให้ไปศึกษา อบรม หรือดูงาน นอกจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักจะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารทุกครั้งเพื่อแสดงความเห็นในกรณีที่คณะผู้บริหารต้องการ / ถวิล ไพรสนฑ์

 

จัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงกรุงเทพมหานคร (PORTRAIT OF BANGKOK BE 1982)

PORTRAIT OF BANGKOK BE 1982 ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์มาก และที่สำคัญเมื่อบุคคลสำคัญต่างประเทศทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาเยือนกรุงเทพมหานครก็จะแจกหนังสือเล่มนี้ให้เสมอ หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจก็สามารถค้นหาอ่านได้ที่ห้องสมุด อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร / ถวิล ไพรสนฑ์

 

การบริหารจัดการการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.

จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีหน้าที่ประสานการจัดทำระเบียบวาระประชุม และเอกสารประกอบการประชุมร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งหน่วยงานต่างๆเพื่อทราบและถือปฏิบัติ / ลดาวัลย์ อภิวันทนาพร

 

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระอภิปลายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เพื่อเตรียมให้ข้อมูลประกอบการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุม สัมมนาในเรื่องสำคัญต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของกองใด ทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์อันดีที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล / ลดาวัลย์ อภิวันทนาพร

 

จัดทำหนังสือ “สรรเสริญพระบารมี”

รวบรวมพระราชกรณีกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร้อยกรองเรียบเรียงโดยผู้รอบรู้ใกล้ชิดและเผยแพร่ไปทั่วประเทศไว้ประจำทุกจังหวัด / รัชนีวรรณ อัศวธิดานนท์

 

จัดทำหนังสือภาษาอาเซียน

นำข้าราชการไปดูงานในประเทศอาเซียน เรียนรู้ภาษาอาเซียน และจัดการรวบรวมเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลายโครงการ / รัชนีวรรณ อัศวธิดานนท์

 

หัวข้ออื่นๆ

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ “HEALTHY CITY”

การพัฒนา “ประชาคม” เพื่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า