การทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นแผนระยะยาว                

ทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นแผนระยะยาวเพราะจะได้ผลดีมากขึ้น โครงการมีความต่อเนื่องเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยดูจากตัวอย่างประเทศสิงค์โปร ออสเตเลีย หรือประเทศในแถบตะวันตกได้ / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

แผนพัฒนาแบบเดิมมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

ที่เห็นว่าคณะรัฐบาลมีอายุ 4 ปี หากทำแผนยาวกว่า รัฐบาลใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนอยู่ดี คณะที่ปรึกษาที่รับทำจึงจำกัดความรับผิดชอบอยู่แค่ทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

มีแผนระยะยาว 12 ปี / 20 ปี

ในขณะที่เมื่อทำแผนเสร็จมานำเสนอท่านผู้ว่าฯ ท่านกลับกล่าวว่าจะอนุญาตการตรวจรับงานให้ก็ต่อเมื่อมีแผนระยะยาว 12 ปี มาเสนอด้วยเท่านั้น กยบ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงจึงประสานคณะที่ปรึกษาให้ช่วย แต่คณะที่ปรึกษามีงบจำกัดและเห็นว่าอยู่นอกเหนือสัญญา ข้าพเจ้าจึงขอยืมที่ปรึกษาที่มีวิสัยทัศน์ดี 2 ท่าน จากคณะที่ปรึกษา โดย สยป. จะรับทำแผนระยะยาวเอง / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

การพัฒนา 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน (Good Life) ระดับเมือง (Green) และระดับภูมิภาค (Gateway)

มี 5 ยุทธศาสตร์หลักด้วยกัน และครอบคลุมแผนของสำนักผังเมืองด้วย โดยใช้วิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Metropolis” โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ได้พอดี / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) การเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก อาทิค การประชุมผู้บริการกระทรวงมหาดไทย การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อตเรียมให้ข้อมูลประกอบการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง / ลดาวัลย์ อภิวันทนาพร 

 

หัวข้ออื่นๆ

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งานที่สร้างอนาคตในการพัฒนา กทม. ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

จัดทำวิจัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 20 ปี และ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี