การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ “HEALTHY CITY”

ซึ่งปัจจุบันยกระดับเป็นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ภารกิจในการผลักดันการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ HEALTHY CITY / วรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

การพัฒนา “ประชาคม” เพื่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร นอกจากงานด้านการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ภารกิจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การบริหารงานของ IT ขององค์กรกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากงาน IT ไม่มีประสิทธิภาพ กทม. จะไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว / วรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แม้ว่าภายหลังเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ควบคู่กับสำนัก-งบประมาณกรุงเทพมหานครซึ่งมีภารกิจที่เชื่อมโยงกัน และเป็นอีกหนึ่งในโอกาสที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / วรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

งานที่สร้างอนาคตในการพัฒนา กทม. ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

การจัดงานวันสถาปนาสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สำนักนโยบายและแผน) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ประกอบด้วยกิจกรรม “ 50ปี ความทรงจำดีดี 50ปี สยป.” ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานของสำนักนี้เป็นงานที่สร้างอนาคตในการพัฒนา กทม. ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ / ถวิล ไพรสณฑ์

 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคนสุดท้าย และเป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นคนแรก

กทม. มีการปฏิรูป ปรับโครงสร้างของส่วนราชการใหม่ สำนักนโยบายและแผน กทม. เปลี่ยนเป็นสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผมจึงนับว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคนสุดท้าย และเป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นคนแรกของ กทม. / นิคม ไวยรัชพานิช

 

จัดทำวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 20 ปี และ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

ชื่อสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล บ่งบอกภารกิจอำนาจหน้าที่ในช่วงเวลานั้น ได้ทำงานตามนโยบายของ ผว. กทม.จัดทำวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 20 ปี และ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี / รัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์

 

วิสัยทัศน์

ปี 2555 - 2558

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้นำและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ

ปี 2559 - 2561

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยี-สารสนเทศ เพื่อชี้นำและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ

ปี 2562 – 2565

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ

SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City

/ปทิตตา ศาสตร์พันธ์

 

ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ / พิมพา จันทอง


 

 

 

หัวข้ออื่น ๆ

ประวัติธงสีน้ำเงิน

สถานที่ตั้ง 2 แห่ง

การกำหนดค่านิยมองค์กร SMART

เพลง นักยุทธศาสตร์ สยป.กทม.

ประวัติ สยป.

ผู้อำนวยการสำนักรโยบายและแผนคนสุดท้าย และเป็นผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์