รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
image
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ในผลงานระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร (BKK COVID-19) ซึ่งพัฒนาระบบโดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)