เกียรติบัตร "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม"

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
image
สำนักยุทธศาตร์และประเมินผลได้รับเกียรติบัตร "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" จากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ชุมชนระดับต้นแบบ 7 ชุมชน ระดับคุณธรรม 6 ชุมชน ระดับส่งเสริมคุณธรรม 9 ชุมชน รวม 22 ชุมชน และองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ 28 หน่วยงาน ระดับคุณธรรม 18 หน่วยงาน และระดับส่งเสริมคุณธรรม 12 หน่วยงาน รวม 58 หน่วยงาน