กทม. ร่วมนำเสนอผลงานการใช้ Innovation เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
image
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายนิจกาล งามวงศ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการนำเสนอผลงาน การใช้ Innovation เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ในงาน Thailand Local Government Summit 2020 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ