รางวัลคุณภาพการให้บริการของ กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
image
(31 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดย นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาตร์และประเมินผล เป็นตัวแทนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขึ้นรับรางวัล จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ระดับชมเชย ผลงาน "โครงการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (บางพลัดโมเดล)" โดย กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2. ระเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย ผลงาน "BMA Q บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" โดย กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์