มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

น้ำหนัก ร้อยละ 6

ผลการสำรวจครัั้งที่ 1 และครั้งที่ 2