มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

น้ำหนัก ร้อยละ 7

1.การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คะแนนร้อยละ 69)

   - โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

   - ผลการปฏิบัติราชการ

   - ภาพกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

   - วีดิทัศน์กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2.การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (คะแนนร้อยละ 29)

   -  ผลการปฏิบัติราชการ ระยะสิ้นปี 63 (กสศ. Best Service รักษารอบ)

   -  เอกสารแนบ 1 ตารางการให้คำปรึกษา

   -  เอกสารแนบ 2 ตารางแจ้ง สงม. และสำเนาหนังสือ