เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามกรอบการประเมินระยะ 3 ปี (ปี2561-2563)

รายงานผลการประเมินเกณฑ์ชี้วัด (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดของ กทม. (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)