ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร.................................................................
 
ประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม