7
ม.ค. 2564

ประชุมรับมอบนโยบายจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
ประชุมรับมอบนโยบายจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)
วันที่ 7 ม.ค. 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องนพรัตน์
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);