สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2221-2141-69
  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้อำนวยการสำนัก : นายแสนยากร อุ่นมีศรี0-2224-3007
รองผู้อำนวยการสำนัก : นายสุพรพล หนูครองสิน0-2224-9896
รองผู้อำนวยการสำนัก : นายประสพสุข พิมพโกวิท0-2225-7948
รองผู้อำนวยการสำนัก : นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล0-2224-3069
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/sed/
สำนักงานเลขานุการ 
เลขานุการสำนัก : นายชลวิทย์ เชื้อหอม0-2224-3021
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/sdppd/
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
ผู้อำนวยการกอง : นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์0-2621-0891
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/pipd/
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
ผู้อำนวยการกอง0-2223-1698
Web Link : https://webportal.bangkok.go.th/efsd
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกอง0-2225-4559
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/hesd/
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ผู้อำนวยการกอง : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด0-2621-1463
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/iepdd/
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ผู้อำนวยการกอง : นางสาวนุชรี  รุ่งวิทยาธร         0-2224-2999
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/srpd
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกอง : นายนิจกาล งามวงศ์0-2222-5847
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/gid
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้อำนวยการกอง : นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ0-2203-2783
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/csdd/
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
ผู้อำนวยการกอง : นายมนตรี  ส่งวุฒิวงศากร0-2203-2750
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/cscd
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์          
ผู้อำนวยการกอง0-2203-2770
Web Link :  https://webportal.bangkok.go.th/cssd