วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รายงานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายงานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
รายงานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561
ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2559
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2557
Page 1 of 1