ณัฐรดี คงดั่น  
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
 โทร. 02 203 2216 หรือ 2778  
    
 ประสิทธิชัย ฉลาดแพทย์ สายพิณ นาบำรุง
ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 โทร. - โทร. 02 203 2218 หรือ 2780
    
 ระภีภรณ์ ชูทรัพย์ ลลิดา พุ่มแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานเลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศและกลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร
 โทร. 02 203 2222 หรือ 2784 โทร. 02 203 2227 หรือ 2789
    
 นงนุช โมกขพันธ์ ทิพย์ชนม์ เต่าทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญหัวหน้ากลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
 โทร. 02 203 2221 หรือ 2783 โทร. 02 203 2220 หรือ 2782
    
 เพ็ญสิริ เล็กสมบูรณ์ไชย ณัชถวิกา พูนศรีสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานญัตติและกระทู้และกลุ่มงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
 โทร. 02 203 2226 หรือ 2788 โทร. 02 203 2225 หรือ 2787