สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป งานการประชุม งานด้านเลขานุการ งานด้านบุคลากรเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ ลาออก โอน ย้าย อบรมของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร งานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านบัญชีและการพัสดุ การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ หรือเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ของข้าราชการ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณากลั่นกรอง การเสนอความคิดเห็น การนัดหมาย การอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาเยือน การประสานงานกับหน่วยงานให้ประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานพิธี การสรุปรายงาน การติดตามผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

3.1 กลุ่มงานต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร การรับรองและต้อนรับคณะสภาจากประเทศต่าง ๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครต่าง ๆ การส่งเสริมการจัดตั้งสภามหานครอาเซียน การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เลขานุการในการดูงานหรือประชุมระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร หรือเป็นล่ามในการประชุม รวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุมการจัดทำรายงานการดูงานต่างประเทศ การประสานงาน การดำเนินการ และติดตามประเมินผล โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครอื่น ๆ การแปลเอกสาร บทความ จัดทำคำกล่าวสุนทรพจน์ สัญญาหรือข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเพิ่มพูนศักยภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนดำเนินการ และหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการหรือบุคคลภายนอก การขอความเห็นชอบ การประสานงานให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ลาออก การจัดทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการเมือง การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่แขกหรือหน่วยงานภายในประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานคร วีดีโอเทปต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มการประชุม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

4.1 กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำคำสั่ง เปิด-ปิด ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม การรวบรวมรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม รวบรวมรายงานการประชุม รายงานข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มวิชาการและกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

5.1 กลุ่มงานญัตติและกระทู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างและตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและกระทู้ รูปแบบของร่างข้อบัญญัติ การยืนยันมติของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร การติดตามการดำเนินการตามมติสภากรุงเทพมหานคร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การร่างคำขอแปรญัตติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2 กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำและการบริการข้อมูลทางวิชาการ การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและเอกสารทางวิชาการเพื่อบริการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.3 กลุ่มงานกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ จัดเตรียมกฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง