1. มีระบบบริหารจัดการภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร
  2. มีระบบการประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลในการขับเคลื่อนภารกิจระหว่างสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
  3. เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
  4. มีศูนย์ข้อมูล มีการบูรณาการและประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
  5. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร