ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสภาฯ
ประสานงานฝ่ายบริหาร
เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้ก้าวหน้า
มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม