การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT พ.ศ. 2566
1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
( 7/7 )
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
( 22/22 )
2
3
4
5
6
7
8 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
( 1/1 )
9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
( 12/12 )
10
11
    E–Service
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
( 1/1 )
22 ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
( 1/1 )
23 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
( 7/7 )
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
( 8/8 )
24
25
26
27
28
29
30 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
( 1/1 )